HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CÁC LOẠI FORM C/O

 

C/O phải sử dụng đúng form; phải kê khai hoàn chỉnh đúng quy định, đúng ô, sạch, rõ, không tẩy xóa. Các loại form C/O được kê khai như sau :

. . .

4. C/O form Mexico (xem mẫu form; mẫu và hướng dẫn khai bằng tiếng Tây Ban Nha)

Ô1: kê khai tên đầy đủ, địa chỉ (bao gồm cả tỉnh/thành phố, nước), điện thoại, fax, mã số thuế/tài chính của người xuất khẩu hàng vào Mexico (*).  

Ô2: kê khai tên đầy đủ, địa chỉ (bao gồm cả tỉnh/thành phố, nước), điện thoại, fax, mã số thuế của người sản xuất hàng Việt Nam.

Ô3: kê khai tên đầy đủ, địa chỉ (bao gồm cả tỉnh/thành phố, nước), điện thoại, fax, mã số thuế/tài chính của người nhập khẩu hàng Mexico

Ô4: kê khai mã H.S 6 số tương ứng của từng mặt hàng mô tả trên ô 5.

Ô5: kê khai tên, mô tả và số lượng của từng mặt hàng. Tên và mô tả hàng trên C/O phải tương ứng với tên, mô tả hàng trên hóa đơn thương mại, cũng như phù hợp với mã H.S.

Ghi rõ số, ngày tờ khai hải quan hàng xuất (nếu đã có) trên ô 5 : CUSTOMS DECLARATION FOR EXPORT COMMODITIES No. <số đầy đủ của tờ khai hải quan hàng xuất> DATED <ngày tờ khai hải quan hàng xuất>. Trường hợp người khai báo hải quan và người gửi hàng khác nhau phải ghi rõ thêm về người khai báo: DECLARED BY <người khai báo>.

* Lưu ý : - kê khai số container, số niêm chì (cont./seal No. ..) nếu đã xác định.

- kê khai tên cụ thể và mô tả rõ về hàng hóa. Không được khai sai, hoặc khai không rõ về hàng hóa như GENERAL MERCHANDISE (hàng tổng hợp), . AND OTHER GOODS (..và các hàng khác),v.v.

Ô6: kê khai số hóa đơn thương mại (commercial invoice number) (*).

Ô7: kê khai tiêu chuẩn xuất xứ mà hàng hóa đáp ứng; cụ thể:

-       Khai chữ A nếu hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam

-       Khai chữ B nếu hàng hóa được sản xuất chỉ từ các nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam.

-       Khai chữ C nếu có sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam để sản xuất hàng hóa và mỗi nguyên liệu này đều có mã H.S khác mã H.S của sản phẩm.

-       . . .

Ô8: kê khai nước xuất xứ của hàng hóa.

Ô9: kê khai số trang (kể cả phụ lục nếu có) của C/O sau từ "Este certificado se compone de"; kê khai tên đầy đủ và ký đóng dấu bởi người có thẩm quyền của người sản xuất Việt Nam hoặc người xuất khẩu.

Ô10: hoàn thiện sau bởi người nhập khẩu Mexico.

Ô11: kê khai tỉnh/thành phố, nước, ngày ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O (VCCI).

 

      (*) Lưu ý: Theo quy định của Mexico, kể từ 4/9/2007, nếu có 1 bên thứ ba liên quan đến việc xuất khẩu hàng sang Mexico:

                        + Ô 1: khai tên, địa chỉ, nước, tel, fax, mã số thuế của nhà xuất khẩu đầu tiên (Việt Nam) và nhà xuất khẩu cuối cùng (trực tiếp bán hàng cho nhà nhập khẩu Mexico)

                        + Ô 6: khai số, ngày invoice của 2 nhà xuất khẩu kể trên.

           Từ 1/1/2007, form Anexo III không cần phải thị thực tại Đại sứ quán Mexico tại Hà Nội.