BƯỚC 4- XEM XÉT CỤ THỂ VIỆC SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU; VIỆC SẢN XUẤT, GIA CÔNG, CHẾ BIẾN HÀNG TẠI VIỆT NAM CÓ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH XUẤT XỨ CỦA NƯỚC NHẬP KHẨU KHÔNG?
- Hàng có xuất xứ thuần túy Việt Nam : đáp ứng quy định xuất xứ của nước nhập khẩu.
- Hàng hóa khác (ngoài loại hàng có xuất xứ thuần túy Việt Nam kể trên,có sử dụng nguyên liệu nhập, nguyên liệu mua tại Việt Nam không rơ xuất xứ, hoặc nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam từ 2 loại nguyên liệu này), kiểm tra như sau: nhấn chuột trái vào loại form C/O trong ô nằm trên ḍng của NƯỚC NHẬP KHẨU và cột của LOẠI FORM đă xác định ở các bước trước để xem quy định xuất xứ và đối chiếu thực tế sử dụng nguyên liệu, sản xuất sản phẩm có đáp ứng quy định xuất xứ này không?
TT THỊ TRƯỜNG KHU FORM C/O ƯU ĐĂI FORM C/O KHÔNG ƯU ĐĂI GIẤY
  ISO XUẤT KHẨU VỰC A D E S AK GSTP B ICO Mexico Venezuela Peru Textile CHỨNG NHẬN
1 AF AFGHANISTAN               B ICO         C/N
2 AX ÅLAND ISLANDS               B ICO         C/N
3 AL ALBANIA               B ICO         C/N
4 DZ ALGERIA             GSTP B ICO         C/N
5 AS AMERICAN SAMOA               B ICO         C/N
6 AD ANDORRA               B ICO         C/N
7 AO ANGOLA               B ICO         C/N
8 AI ANGUILLA               B ICO         C/N
9 AQ ANTARCTICA               B ICO         C/N
10 AG ANTIGUA AND BARBUDA               B ICO         C/N
11 AR ARGENTINA             GSTP B ICO         C/N
12 AM ARMENIA               B ICO         C/N
13 AW ARUBA               B ICO         C/N
14 AU AUSTRALIA   A           B ICO         C/N
15 AT AUSTRIA EU A           B ICO       T C/N
16 AZ AZERBAIJAN               B ICO         C/N
17 BS BAHAMAS               B ICO         C/N
18 BH BAHRAIN               B ICO         C/N
19 BD BANGLADESH             GSTP B ICO         C/N
20 BB BARBADOS               B ICO         C/N
21 BY BELARUS   A           B ICO         C/N
22 BE BELGIUM EU A           B ICO       T C/N
23 BZ BELIZE               B ICO         C/N
24 BJ BENIN             GSTP B ICO         C/N
25 BM BERMUDA               B ICO         C/N
26 BT BHUTAN               B ICO         C/N
27 BO BOLIVIA             GSTP B ICO         C/N
28 BA BOSNIA AND HERZEGOVINA               B ICO         C/N
29 BW BOTSWANA               B ICO         C/N
30 BV BOUVET ISLAND               B ICO         C/N
31 BR BRAZIL             GSTP B ICO         C/N
32 IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY               B ICO         C/N
33 BN BRUNEI DARUSSALAM ASEAN A D E   AK   B ICO         C/N
34 BG BULGARIA EU A           B ICO       T C/N
35 BF BURKINA FASO               B ICO         C/N
36 BI BURUNDI               B ICO         C/N
37 KH CAMBODIA ASEAN A D E   AK   B ICO         C/N
38 CM CAMEROON             GSTP B ICO         C/N
39 CA CANADA   A           B ICO         C/N
40 CV CAPE VERDE               B ICO         C/N
41 KY CAYMAN ISLANDS               B ICO         C/N
42 CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC               B ICO         C/N
43 TD CHAD               B ICO         C/N
44 CL CHILE             GSTP B ICO         C/N
45 CN CHINA       E       B ICO         C/N
46 CX CHRISTMAS ISLAND               B ICO         C/N
47 CC COCOS (KEELING) ISLANDS               B ICO         C/N
48 CO COLOMBIA             GSTP B ICO         C/N
49 KM COMOROS               B ICO         C/N
50 CG CONGO               B ICO         C/N
51 CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE               B ICO         C/N
52 CK COOK ISLANDS               B ICO         C/N
53 CR COSTA RICA               B ICO         C/N
54 CI CÔTE D'IVOIRE               B ICO         C/N
55 HR CROATIA               B ICO         C/N
56 CU CUBA             GSTP B ICO         C/N
57 CY CYPRUS EU A           B ICO       T C/N
58 CZ CZECH REPUBLIC EU A           B ICO       T C/N
59 DK DENMARK EU A           B ICO       T C/N
60 DJ DJIBOUTI               B ICO         C/N
61 DM DOMINICA               B ICO         C/N
62 DO DOMINICAN REPUBLIC               B ICO         C/N
63 EC ECUADOR             GSTP B ICO         C/N
64 EG EGYPT             GSTP B ICO         C/N
65 SV EL SALVADOR               B ICO         C/N
66 GQ EQUATORIAL GUINEA               B ICO         C/N
67 ER ERITREA               B ICO         C/N
68 EE ESTONIA EU A           B ICO       T C/N
69 ET ETHIOPIA               B ICO         C/N
70 FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)               B ICO         C/N
71 FO FAROE ISLANDS               B ICO         C/N
72 FJ FIJI               B ICO         C/N
73 FI FINLAND EU A           B ICO       T C/N
74 FR FRANCE EU A           B ICO       T C/N
75 GF FRENCH GUIANA               B ICO         C/N
76 PF FRENCH POLYNESIA               B ICO         C/N
77 TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES               B ICO         C/N
78 GA GABON               B ICO         C/N
79 GM GAMBIA               B ICO         C/N
80 GE GEORGIA               B ICO         C/N
81 DE GERMANY EU A           B ICO       T C/N
82 GH GHANA             GSTP B ICO         C/N
83 GI GIBRALTAR               B ICO         C/N
84 GR GREECE EU A           B ICO       T C/N
85 GL GREENLAND               B ICO         C/N
86 GD GRENADA               B ICO         C/N
87 GP GUADELOUPE               B ICO         C/N
88 GU GUAM               B ICO         C/N
89 GT GUATEMALA               B ICO         C/N
90 GG GUERNSEY               B ICO         C/N
91 GN GUINEA             GSTP B ICO         C/N
92 GW GUINEA-BISSAU               B ICO         C/N
93 GY GUYANA             GSTP B ICO         C/N
94 HT HAITI               B ICO         C/N
95 HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS               B ICO         C/N
96 VA HOLY SEE               B ICO         C/N
97 HN HONDURAS               B ICO         C/N
98 HK HONG KONG               B ICO         C/N
99 HU HUNGARY EU A           B ICO       T C/N
100 IS ICELAND               B ICO         C/N
101 IN INDIA             GSTP B ICO         C/N
102 ID INDONESIA ASEAN A D E   AK GSTP B ICO         C/N
103 IR IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF             GSTP B ICO         C/N
104 IQ IRAQ             GSTP B ICO         C/N
105 IE IRELAND EU A           B ICO       T C/N
106 IM ISLE OF MAN               B ICO         C/N
107 IL ISRAEL               B ICO         C/N
108 IT ITALY EU A           B ICO       T C/N
109 JM JAMAICA               B ICO         C/N
110 JP JAPAN   A           B ICO         C/N
111 JE JERSEY               B ICO         C/N
112 JO JORDAN               B ICO         C/N
113 KZ KAZAKHSTAN               B ICO         C/N
114 KE KENYA               B ICO         C/N
115 KI KIRIBATI               B ICO         C/N
116 KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF             GSTP B ICO         C/N
117 KR KOREA, REPUBLIC OF           AK GSTP B ICO         C/N
118 KW KUWAIT               B ICO         C/N
119 KG KYRGYZSTAN               B ICO         C/N
120 LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC ASEAN A D E S AK   B ICO         C/N
121 LV LATVIA EU A           B ICO       T C/N
122 LB LEBANON               B ICO         C/N
123 LS LESOTHO               B ICO         C/N
124 LR LIBERIA               B ICO         C/N
125 LY LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA             GSTP B ICO         C/N
126 LI LIECHTENSTEIN               B ICO         C/N
127 LT LITHUANIA EU A           B ICO       T C/N
128 LU LUXEMBOURG EU A           B ICO       T C/N
129 MO MACAO               B ICO         C/N
130 MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF               B ICO         C/N
131 MG MADAGASCAR               B ICO         C/N
132 MW MALAWI               B ICO         C/N
133 MY MALAYSIA ASEAN A D E   AK GSTP B ICO         C/N
134 MV MALDIVES               B ICO         C/N
135 ML MALI               B ICO         C/N
136 MT MALTA EU A           B ICO       T C/N
137 MH MARSHALL ISLANDS               B ICO         C/N
138 MQ MARTINIQUE               B ICO         C/N
139 MR MAURITANIA               B ICO         C/N
140 MU MAURITIUS               B ICO         C/N
141 YT MAYOTTE               B ICO         C/N
142 MX MEXICO             GSTP B ICO Mexico       C/N
143 FM MICRONESIA, FEDERATED STATES OF               B ICO         C/N
144 MD MOLDOVA, REPUBLIC OF               B ICO         C/N
145 MC MONACO               B ICO         C/N
146 MN MONGOLIA               B ICO         C/N
147 ME MONTENEGRO               B ICO         C/N
148 MS MONTSERRAT               B ICO         C/N
149 MA MOROCCO             GSTP B ICO         C/N
150 MZ MOZAMBIQUE             GSTP B ICO         C/N
151 MM MYANMAR ASEAN A D E   AK GSTP B ICO         C/N
152 NA NAMIBIA               B ICO         C/N
153 NR NAURU               B ICO         C/N
154 NP NEPAL               B ICO         C/N
155 NL NETHERLANDS EU A           B ICO       T C/N
156 AN NETHERLANDS ANTILLES               B ICO         C/N
157 NC NEW CALEDONIA               B ICO         C/N
158 NZ NEW ZEALAND   A           B ICO         C/N
159 NI NICARAGUA             GSTP B ICO         C/N
160 NE NIGER               B ICO         C/N
161 NG NIGERIA             GSTP B ICO         C/N
162 NU NIUE               B ICO         C/N
163 NF NORFOLK ISLAND               B ICO         C/N
164 MP NORTHERN MARIANA ISLANDS               B ICO         C/N
165 NO NORWAY   A           B ICO         C/N
166 OM OMAN               B ICO         C/N
167 PK PAKISTAN             GSTP B ICO         C/N
168 PW PALAU               B ICO         C/N
169 PS PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED               B ICO         C/N
170 PA PANAMA               B ICO         C/N
171 PG PAPUA NEW GUINEA               B ICO         C/N
172 PY PARAGUAY             GSTP B ICO         C/N
173 PE PERU             GSTP B ICO     Peru   C/N
174 PH PHILIPPINES ASEAN A D E   AK GSTP B ICO         C/N
175 PN PITCAIRN               B ICO         C/N
176 PL POLAND EU A           B ICO       T C/N
177 PT PORTUGAL EU A           B ICO       T C/N
178 PR PUERTO RICO               B ICO         C/N
179 QA QATAR               B ICO         C/N
180 RE RÉUNION               B ICO         C/N
181 RO ROMANIA EU A           B ICO       T C/N
182 RU RUSSIAN FEDERATION   A           B ICO         C/N
183 RW RWANDA               B ICO         C/N
184 BL SAINT BARTHÉLEMY               B ICO         C/N
185 SH SAINT HELENA               B ICO         C/N
186 KN SAINT KITTS AND NEVIS               B ICO         C/N
187 LC SAINT LUCIA               B ICO         C/N
188 MF SAINT MARTIN               B ICO         C/N
189 PM SAINT PIERRE AND MIQUELON               B ICO         C/N
190 VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES               B ICO         C/N
191 WS SAMOA               B ICO         C/N
192 SM SAN MARINO               B ICO         C/N
193 ST SAO TOME AND PRINCIPE               B ICO         C/N
194 SA SAUDI ARABIA               B ICO         C/N
195 SN SENEGAL               B ICO         C/N
196 RS SERBIA               B ICO         C/N
197 SC SEYCHELLES               B ICO         C/N
198 SL SIERRA LEONE               B ICO         C/N
199 SG SINGAPORE ASEAN   D E   AK GSTP B ICO         C/N
200 SK SLOVAKIA EU A           B ICO       T C/N
201 SI SLOVENIA EU A           B ICO       T C/N
202 SB SOLOMON ISLANDS               B ICO         C/N
203 SO SOMALIA               B ICO         C/N
204 ZA SOUTH AFRICA               B ICO         C/N
205 GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS               B ICO         C/N
206 ES SPAIN EU A           B ICO       T C/N
207 LK SRI LANKA             GSTP B ICO         C/N
208 SD SUDAN             GSTP B ICO         C/N
209 SR SURINAME               B ICO         C/N
210 SJ SVALBARD AND JAN MAYEN               B ICO         C/N
211 SZ SWAZILAND               B ICO         C/N
212 SE SWEDEN EU A           B ICO       T C/N
213 CH SWITZERLAND   A           B ICO         C/N
214 SY SYRIAN ARAB REPUBLIC               B ICO         C/N
215 TW TAIWAN, PROVINCE OF CHINA               B ICO         C/N
216 TJ TAJIKISTAN               B ICO         C/N
217 TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF             GSTP B ICO         C/N
218 TH THAILAND ASEAN A D E   AK GSTP B ICO         C/N
219 TL TIMOR-LESTE               B ICO         C/N
220 TG TOGO               B ICO         C/N
221 TK TOKELAU               B ICO         C/N
222 TO TONGA               B ICO         C/N
223 TT TRINIDAD AND TOBAGO             GSTP B ICO         C/N
224 TN TUNISIA             GSTP B ICO         C/N
225 TR TURKEY   A           B ICO         C/N
226 TM TURKMENISTAN               B ICO         C/N
227 TC TURKS AND CAICOS ISLANDS               B ICO         C/N
228 TV TUVALU               B ICO         C/N
229 UG UGANDA               B ICO         C/N
230 UA UKRAINE               B ICO         C/N
231 AE UNITED ARAB EMIRATES               B ICO         C/N
232 GB UNITED KINGDOM EU A           B ICO       T C/N
233 US UNITED STATES               B ICO         C/N
234 UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS               B ICO         C/N
235 UY URUGUAY             GSTP B ICO         C/N
236 UZ UZBEKISTAN               B ICO         C/N
237 VU VANUATU               B ICO         C/N
96 VA VATICAN CITY STATE               B ICO         C/N
238 VE VENEZUELA             GSTP B ICO   Venezuela     C/N
239 VN VIET NAM ASEAN                         C/N
240 VG VIRGIN ISLANDS, BRITISH               B ICO         C/N
241 VI VIRGIN ISLANDS, U.S.               B ICO         C/N
242 WF WALLIS AND FUTUNA               B ICO         C/N
243 EH WESTERN SAHARA               B ICO         C/N
244 YE YEMEN               B ICO         C/N
51 CD ZAIRE               B ICO         C/N
245 ZM ZAMBIA               B ICO         C/N
246 ZW ZIMBABWE             GSTP B ICO         C/N
* Theo danh sách của UNCTAD: Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đăi GSP của Australia, Estonia, và United States.
* Chỉ xét cấp C/O form A hàng xuất sang các nước ASEAN (trừ Singapore) khi nước nhập khẩu cần áp dụng quy tắc cộng gộp ASEAN của EU, Switzerland, Norway, và Turkey.
* Bảng tổng hợp đến ngày 10/5/2008. Trường hợp phát sinh form khác theo quy định của nước nhập khẩu, sẽ được xem xét, quyết định cụ thể bởi Bộ Công thương.