Pḥng Pháp chế - Chi nhánh VCCI tại Thành phố Hồ Chí Minh
Legal department of VCCI Branch in Ho Chi Minh City

 

Địa chỉ: 171 Vơ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8.9326498, 08.8.9325989.
Fax: 08.8.9325472.  Website: http://www.co-vcci.com.vn.  Email: co-vcci@hcm.vnn.vn

 

VCCI

 

 

CẨM NANG VỀ C/O

(Nhấn chuột trái vào nội dung cần xem, vào ` góc trên-trái để trở lại)

 

A- CÁC QUY ĐỊNH VỀ C/O

B- HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ C/O

C- GIỚI THIỆU

1- C/O là ǵ? Các loại form C/O, các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O tại Việt Nam.

2- Luật Thương mại số 36/2005/QH11

3- Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10

4- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP

5- Nghị định số 06/2008/NĐ-CP

6- Thông tư số 07/2006/TT-BTM

7- Thông tư số 08/2006/TT-BTM

8- Thông tư số 10/2006/TT-BTM

9- Quyết định số 2723/PTM-PC (2006)

10- Công văn số 6441/TM-XNK (2006)

11- Các Quy định cấp C/O điện tử

Quy định xuất xứ ưu đăi:

12- Các Quy định về cấp C/O form A

13- Các Quy định về cấp C/O form AK

14- Các Quy định về cấp C/O form D

15- Các Quy định về cấp C/O form E

16- Các Quy định về cấp C/O form GSTP

17- Các Quy định về cấp C/O form S

Quy định xuất xứ không ưu đăi:

18- Các Quy định về cấp C/O form B

19- Các Quy định về cấp C/O form ICO

20- Các Quy định về cấp C/O form Mexico

21- Các Quy định về cấp C/O form Peru

22- Các Quy định về cấp C/O form T

23- Các Quy định cấp C/O Venezuela

w Tham khảo:

24- Quy định xuất xứ không ưu đăi của EU

25- Quy định xuất xứ không ưu đăi của USA

26- Phân lọai mă H.S hàng hóa

27- Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đăi 2008

28- Biểu thuế XNK 2008 của Hoa Kỳ

29- Hiệp định dệt may Việt Nam – Hoa Kỳ

30- Phân lọai category hàng dệt may của Hoa Kỳ

31- Quy định xuất xứ hàng dệt may của Hoa Kỳ

32- H́nh mẫu hàng dệt may

33- Hướng dẫn khai C/O qua mạng

w Các bước: thực hiện tuần tự   

w Khái niệm: đơn vị C/O, hồ sơ đơn vị C/O, hồ sơ C/O

w Lưu ư:

1- Các đơn vị chưa nộp Hồ sơ đơn vị C/O theo quy định pháp luật mới về C/O (từ 15/5/2006), các đơn vị lần đầu liên hệ cấp C/O tại Tổ chức cấp C/O phải nộp Hồ sơ đơn vị C/O trước khi được xét cấp C/O (xem mẫu: Hồ sơ thương nhân đính kèm: Đăng kư chữ kư và con dấu, Danh mục cơ sở sản xuất; Hồ sơ tổ chức xuất khẩu; Hồ sơ cá nhân xuất khẩu).

2- Các đơn vị phải thông báo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O khi có thay đổi nội dung trong Hồ sơ Đơn vị C/O (xem mẫu: Thông báo thay đổi).

 

w Tham khảo:

1- Hướng dẫn sử dụng tài liệu

2- Hướng dẫn về C/O

3- Phân tích và trả lời về việc cung cấp C/O cho khách hàng (dành cho cán bộ XK mới,  hàng XK mới,  hoặc thị  trường XK mới)

4- Biểu, mẫu sử dụng thường xuyên:

  Đơn đề nghị cấp C/O
 
Phiếu nộp/nhận hồ sơ tại VCCI HCM
 
Giấy biên nhận bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O
 
Mẫu khai các loại form C/O và Giấy chứng nhận:

    - C/O form A (form GSP)

    - C/O form B

    - C/O form ICO

    - C/O form Mexico

    - C/O form Venezuela

    - C/O form Peru

    - C/O form Textile (form T)

    - C/O form GSTP

    - Annex to C/O; C-ASEAN; C-Japan; EUR.1

    - Giấy chứng nhận

  Mẫu Bảng kê khai nguyên liệu sử dụng

 

 

1- Website VCCI:

http://www.vcci.com.vn

2- Website C/O VCCI:

http://www.covcci.com.vn

3- Website Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam xây dựng môi trường pháp lư kinh doanh:

http://www.vibonline.com.vn

4- Website Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam:

http://www.viac.org.vn

5- Website Chi nhánh VCCI HCM:

http://www.vcci-hcm.org 

6- Website C/O VCCI HCM:

http://www.co-vcci.com.vn

7- Website Bộ Công thương:

http://www.moit.gov.vn

8- Website Tổng cục Hải quan:

http://www.customs.gov.vn

 

 

TP.Hồ Chí Minh, tháng 5/2008